Nieuwsbrief Juli 2020

Nieuwsbrief Juli 2020

Geplaatst op 19-07-2020  -  Categorie: Algemeen
In deze Nieuwsbrief (die ook per mail verzonden is naar de leden) zo vlak voor de vakantie een viertal onderwerpen:
– Wedstrijdweekenden 12,13 en 26,27 september
– Wedstrijdlicenties
– Financiën
– TVF romptypes
Wij hopen dat er een groot aken veld in september voor de sportieve strijd op het water zal zijn en we een gezellig ‘Corona-proof’ walprogramma kunnen verzorgen. Om de vreugde te vergroten zullen ook een tiental VB’s beide weekenden aansluiten.
Graag een MAIL naar neir.[antispam].@vanderpost.net of je voornemens bent om wel/niet deel te nemen aan de zeilweekenden (hieronder in eerste nieuwsitem meer info & data):
– Naam schip: …
– VA Klasse Evenement (Ja/Nee): …
– Hylper Hirdsilery (Ja/Nee): …
– Toelichting: …
Namens het voltallige bestuur wens ik iedereen een heerlijke vakantie (lekker droogvallen op het Wad?),
Rien van der Post, secretaris VA Klassenorganisatie
WEDSTRIJDEN 2020
2020 zal de boeken in gaan als een tussenjaar, aangezien we slechts een tweetal zeilweekenden zullen kunnen organiseren, nml.:
– VA Klasse Evenement op 12, 13 september, vanuit Enkhuizen (dus niet 11,12 zoals per abuis in Save-the-date stond)
– Hylper Hurdsilery op 26, 27 september, vanuit Hindeloopen
Hoewel het dus slechts twee wedstrijden zullen zijn, gaan we ze extra gezellig maken en hopen we op een grote opkomst. Hoe meer aken, hoe meer vreugd …
Doelstelling is om naast de vaste groep wedstrijdaken nu ook de aken die andere jaren aan de ‘Vastgoed Regatta’ deelnamen nu ook aan de start te krijgen bij VA Evenement & Hylper Hurdsilerij.
Daarnaast is er contact geweest met het bestuur van ‘Rond- & Platbodem’ en zij verwachten met een tiental schepen te komen naar beide weekenden.
We zullen daartoe deze weekenden als ‘Club- en Trainingsweekenden’ organiseren, met als doel om zoveel mogelijke aken te laten meevaren tegen zo laag mogelijke kosten. Het plan is om zelf met vrijwilligers het startschip (De Grada is weer beschikbaar, waarvoor dank) en de boeienboten te bemannen. Aangezien er een aantal aken dit jaar niet de loods uit zijn gegaan is het idee ontstaan om deze bemanningsleden in contact te brengen met eigenaren van aken die wel mee willen varen, maar zelf bemanning tekort komen.
Eind augustus zullen we meer communiceren over de precieze invulling, maar we willen graag inzicht krijgen in de te verwachten opkomst. Graag een mail of je voornemens bent om wel/niet deel te nemen aan de zeilweekenden … zie hierboven voor mailadres en gevraagde informatie.
WEDSTRIJDLICENTIES.
In onze laatste ALV heeft het Bestuur een toelichting gegeven omtrent de door het Watersportverbond voorgestelde wijzigingen in de kosten van wedstrijd- en bemanningslicenties. Over de voortgang hiervan hebben wij u de afgelopen periode in een aantal nieuwsbrieven geïnformeerd.
Onder meer met een aantal andere Klassenorganisaties hebben wij hier tegen geprotesteerd en dat heeft ertoe geresulteerd dat het Watersportverbond in haar meest recente ALV heeft besloten dat voor 2020 bemanningen, in plaats van de jaarlicentie ten bedrage van € 41,40, een maandlicentie kunnen aanvragen ten bedrage van € 5,00 per maand. Voorts is in die vergadering besloten dat er voor 2021 naar een nieuwe opzet wordt gekeken.
Inmiddels is een delegatie van het Watersportverbond aan het inventariseren wat er omtrent dit onderwerp leeft bij de diverse Klassenorganisaties. Ook bij ons zijn ze geweest en wij hebben wederom onze bezwaren kunnen uiten en bespreken. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van deze discussie.
Nu is het Bestuur van plan om in september op de inmiddels aan u gecommuniceerde weekenden binnen de Covid 19 structuur wedstrijden te organiseren. Om diverse regels nog een beetje te omzeilen gaan we deze wedstrijden organiseren als “Club- en Trainingswedstrijden”. Dat geeft zeker twee voordelen, we hoeven geen vergunning aan te vragen en we varen niet onder auspiciën van het Watersportverbond. Dus wedstrijd – en bemanningslicenties zijn niet verplicht. Uiteraard zijn wij wel genoodzaakt om Bemanningslijsten van de deelnemende schepen te ontvangen.
FINANCIEN
Door de Corona lockdown is onze normale structuur van ALV’s verstoord, waardoor verantwoording en besluitvorming over de financiële zaken nu per mail gedaan wordt. Willem licht in de bijlage (is een apart verzonden mail) de volgende zaken toe:
– cijfers 2019
– aangepaste Corona begroting 2020
De voorgestelde verhoging van de contributie stellen we voor 2020 uit en brengen we voor 2021 ter besluitvorming in de eerstkomende ALV.
TVF en MEETBRIEVEN
Alle meetbrieven staan, indien voldaan aan de verplichtingen van het Watersportverbond, weer online op de webpagina van het verbond. De officiële locatie van de geldige meetbrieven is te vinden onze deze link. Op de pagina van de VA klasse staat een link die direct naar de meetbrieven verwijst.
De CFD resultaten van de VA48 en VA180 zijn door het watersportverbond verwerkt en toegevoegd aan de TVF. Hiermee zijn er nu 12 verschillende type categorieën in de vloot. Met de nieuwe, eigen, categorie zakt de TVF van de VA180 in 3 van de 4 gevallen. De Groote beer was tot op heden ingedeeld in de groep met de Kaatje, Wadwaai en Rozemarijn. Met de uitgevoerde CFD analyse heeft de VA 48 een eigen categorie gekregen. De nieuwe categorie resulteerde in een extreme verlaging van de TVF van de Groote beer in alle 4 de TVF’s (algemeen, licht, midden, zwaar). In sommige gevallen 500 punten waarmee de TVF uit zou komen op 1,10. Hiermee is competitief wedstrijdzeilen uitgesloten.
De oorzaak van de grote afwijking is onbekend. Een controle van Numeca op de analyse heeft niets opgeleverd. Er is meer data (3D scans en CFD analyses) nodig om te begrijpen waar de afwijking in het proces op treedt. Er is een onderzoek gestart bij Hoek Design. De categorie waaronder de VA 48 valt blijft voor onbeperkte tijd ongewijzigd en kan daarmee competitief blijven varen totdat er meer informatie bekend is.
De meetbrief van de VA 48, de VA 180 en alle andere zijn te vinden op http://va-klassenorganisatie.nl/ onder “Geldige meetbrieven”..